Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera Placówka jest jednostką publiczną i działa na podstawie:

Aktu Założycielskiego.
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. poz. 59),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60),
Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
Uchwały nr 708/17 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu w ośmioklasową Szkołę Podstawową nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu,
Statutu,
Zarządzeń Kuratora,
Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
Ramowego planu pracy szkoły,
Programu Wychowawczego Szkoły,
Programu Profilaktycznego,
Regulaminów i procedur.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasta Toruń.  
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.