Organy szkoły

Organami Szkoły są:

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.